[[ BOOKS ]] ✮ Чем люди живы Author Leo Tolstoy – Submitalink.info

[[ BOOKS ]] ✮ Чем люди живы Author Leo Tolstoy – Submitalink.info Nsan Ne Le Ya Ar Nl D N R Ve Yazar Tolstoy Un Okuyucunun Manevi D Nyas Na Hitap Eden Hik Yelerinden Olu An En Nemli Eserlerinden Biridir Kitaba Ismini Veren Hik Yede, Fakir Bir Ayakkab C Ustas Olan Simon Taraf Ndan Kurtar Lan Michael, U Temel Sorular N Cevab N Bulmaya Al R Nsana Y N Veren Ey Nedir, Insana Ne Verilmemi Tir, Insan Ne Ile Ya Ar Kitapta Yer Alan K Sa Hik Yelerde Tolstoy, Insan Do As Ndaki Iyilik Ve K T L , Bencillikle Ve Payla Mc L Inceleyerek, Okuyucuya Ibretlik Dersler Verir.


10 thoughts on “Чем люди живы

 1. Mehmet Mehmet says:

  Kitab n didaktik y n n ve vermek istedi i mesajlar n a da okur a s ndan ola anl n g z n nde bulundurarak yap lan s ele tirilerin bak a s n payla mayaca m zira bir metni bu yk olur, tiyatro olur, iir olur yaln zca mesaj verme kayg s yla yaz ld i in ele tirmek yanl t r Bu do ru olsayd edebiyat n belki de te birini pe atmak gerekirdi Kitap, baz mesajlar verme kayg s yla y


 2. Irmak Irmak says:

  Tolstoy un yle naif bir anlat m var ki hikayeleri okurken kendimi kapt rd m gittim Hepsi de birbirinden anlaml be farkl hikaye Ama kitaba ad n veren hikaye var ki nsan Neyle Ya ar beni en ok etkileyen o oldu Bence herkesin okumas gereken k sac k bir kitap Tolstoy ile tan mak i in ok yerinde Klasik okumak baz insanlar korkutuyor Betimlemel...


 3. Sine Sine says:

  tolstoy hakk nda k t ele tiride bulunmak ne haddimize ama rus edebiyat na bu kitapla ba lasam, ya da tolstoy ile bu kitapta tan m olsam benim i in ok b y k hayal k r kl olurdu kitab n ismi dolay s yla b y k beklentiye girdim ama i eri indeki yk ler dini, dini olmas n n da tesinde bir hayli didaktik idi adeta k r g ze parmak k vam nda bir ders vericilik olunca tolstoy okuyor gibi de il de stv i


 4. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  How Much Land Does A Man Need , Leo Tolstoy Lev Nikolaevich Tolstoi 1828 1910 2014 1388 64 5 14 5 10 9786005337112 19 1392 32 17 11 9786000403225


 5. Burcu Burcu says:

  Ke ke herkes bu kitab okusa ve anlasa, belki ok daha iyi bir d nyada ya yor oluruz


 6. B. Han Varli B. Han Varli says:

  biz l bilmeyiz biz g n hesab yla sat yoruz bir g nde ne kadar toprak evirirsen o kadar senindir, bir g n n fiyat da bin ruble i te iyi de bir g nde bir s r toprak evrilir hepsi de senin olur yaln z tek art m z var topra evirmeye ba lad n yere g n bitmeden d nemezsen paran gider. vize haftas n kazas z belas z atlatt m ve geldim.biraz zg n m nk tolstoy nl foto raf ndaki gibi bir hal ile kar ma oturdu ve bana bir


 7. Esrafurkanyigit Esrafurkanyigit says:

  ocukken okumu tum 20 ya nda tekrar okudum iyi ki de okumu um ocuk akl mla hikayelerde verilen dersleri anlayabilece imi sanm yorum En ok kitaba ismini veren insan ne ile ya ar adl hikayeden etkilendim Her bir hikayede hayat n za dair karabilece iniz farkl bir ders...


 8. İdris Alp İdris Alp says:

  Klasik okumak beni her zaman d nd r r nk o u klasi in amac direk bize ne yaparsak iyi olur Ne yapmazsak k t olur sorusuna cevap verdirtir nsan Ne ile Ya ar ise bize k c k bir yard m n kocaman sonu lar n anlatan tolstoy un harika bir...


 9. Murat S. Dural Murat S. Dural says:

  thaki Yay nlar ndan kan nsan Ne le Ya ar Lev Tolstoy un m thi yk kitab Orhan Ertu rul Tekin taraf ndan evrilmi Edit rl n Sel uk Aylar yapm indeki her yk ye bay ld m Kitap be yk den olu uyor ve u an, kitap bitmesine ra men be i de akl mda yer tuttu nsan manzaralar , ya am, insana insan olarak bakan, k t ve iyinin ayr m n n ne kadar da ince oldu unu, bir ad mla di er tarafa nas l ...


 10. Taha Taha says:

  nemli olan tek bir an vard r, o da imdi dir En nemli an u and r nk bir tek ona s z m z ge er nsana en gerekli olan ki i u an yan nda olan ki idir nk hi kimse g n n birinde bir ba kas na i inin d p d meyece ini bilemez Ve de insan i in en nemli u ra o an yan nda ol...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *